Ýaşaýyş daragty saýtyna hoş geldiňiz!

Seniň pikiriň näme?

Gadyrly okyjymyz! Mukaddes Kitabyň terjimesinde ýalňyş tapsaň, bize habar bermegi haýyş edýäris. Sen öz bellikleriňi şu sahypanyň aşagyndaky link-e basyp, ekranda peýda bolan penjirä ýazmagyňy haýyş edýäris. Biz okyjylarymyzyň belliklerini toplap, olary Mukaddes Kitabyň indiki neşirinde ulanmagy maksat edinýäris. Eger seniň bellikleriň dogry bolsa, biz tapan ýalňyşlaryňy hökman düzederis.

Hormat bilen, Mukaddes Kitaby terjime eden toparyň ýolbaşçysy.